Škola v prírode PIESOČNÁ - Moravský Svätý Ján

        O NÁS
        AKCIE
        PONÚKAME
        AREÁL ŠKOLY
        OKOLIE
        CENNÍK
        OBJEDNÁVKA
        KONTAKTNÉ ÚDAJE
        PRÍRODA ZÁHORIA
        ZMLUVY, OBJ., FAK.

English  Slovensky
ZÁMER NA PRENÁJOM
nebytových priestorov v Škole v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján

Škola v prírode Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján, ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Školy v prírode Moravský Svätý Ján (ubytovací blok so súpisným číslom 798, na parcele číslo7022, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, evidovaná  Správou katastra Senica, na LV č. 1453), a to na dobu troch rokov. Nebytový priestor o rozlohe 3 x 1 m2  je určený na umiestnenie a prevádzkovanie
1. nápojového automatu na nealkoholické fľaškové nápoje, 
2. automatu na cukrovinky 
3. automatu na teplé nápoje 
za ročné nájomné minimálne 85,00 €/rok/1 automat, spolu za 3 ks automatov 255 €/rok.  V cene nie sú zahrnuté náklady (energia a ostatné služby), ktoré bude nájomca uhrádzať. Priestor sa nachádza v ubytovacom bloku na prízemí, v priestore vstupnej haly. Realizácia zámeru a uzatvorenie zmluvy s víťazným záujemcom sa predpokladá od 1. marca 2017.

Záujemcovia môžu svoje ponuky zaslať 
e- mailom na adresu: piesocna@zupa-tt.sk 
 
alebo písomne na adresu:
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján 
Piesočná 798
908 71 Moravský Svätý Ján
v uzatvorených obálkach označených heslom „Nápojový automat – neotvárať!“

Posledný deň prijímania ponúk:  22. február 2017 do 12,00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí  obsahovať najmä:
Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo a IČO)
Výšku ponúkaného mesačného nájmu
Súhlas záujemcu – fyzickej osoby, so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy
Víťazný záujemca dodatočne, na vyzvanie, predloží výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace.

Obhliadku objektu je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 034/7770446 (Mgr. Prítrská).
Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Trnavským samosprávnym krajom.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Mgr. Štefánia Prítrská
riaditeľka ŠvP

V Moravskom Svätom Jáne dňa 1. februára 2017
 

 

Copyright © 2007 inat s.r.o | Powered by cms myjany by doop | Zahori.sk - vstupná brána Záhoria! | Admin